Χρηματοδοτήστε την επιχείρησή σας  

Ποσό δανείου από 10.000€ - 500.000€

Δάνεια τακτής λήξης με δυνατότητα εκταμίευσης εφάπαξ ή τμηματικά.  Εκταμίευση εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων του ΕΣΠΑ (ως ισχύει σήμερα 31/12/2023).

Χαρακτηριστικά:
 • Ποσό δανείου: από 10.000€ – 500.000€ λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης.
 • Δυνατότητα χορήγησης: α) έως του 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου φορολογικού έτους ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους για υφιστάμενες επιχειρήσεις, β) έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή έως το 80% των επί πιστώσει αγορών σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις
 • Διάρκεια: από 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα 24μήνης περιόδου χάριτος
 • Επιτόκιο: Για τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 0% (αφορά το 40% του δανείου), για τα κεφάλαια της Τράπεζας (το υπόλοιπο 60%) κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο εγκρίνεται κατόπιν εξέτασης αιτήματος του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική του ικανότητα & τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.
 • Εισφορά Ν.128/75: Μόνο για το κεφάλαιο που έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα (60% συνολικού δανείου), σήμερα 0,60%
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
 • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (έως 250 εργαζόμενοι και 50 εκ. € κύκλος εργασιών ή 43 εκ. € ενεργητικό),
 • Επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης),
 • Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο,
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Επιχειρήσεις για τις οποίες η έγκριση του δανείου δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενισχύσεων (de minimis έως 200.000€ ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών)
Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1407/2013 de minimis και συγκεκριμένα στους τομείς: της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις και όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, του άνθρακα, του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ.), του κλάδου των οπλικών συστημάτων,
 • Έλαβαν ενισχύσεις που κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την Κοινή Αγορά,
 • Έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο,
 • Δραστηριοποιούνται στον Χρηματοπιστωτικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, Εταιρείες Leasing, Εταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εταιρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.),
 • Είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Είναι προβληματικές σύμφωνα με τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ουκαι 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί,

 

Ενισχύσεις:

 • οι οποίες σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες
 • για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί εισαγόμενων
Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Ανεξόφλητες τιμολογημένες δαπάνες που θα εξοφληθούν μέσω του χορηγούμενου δανείου κεφαλαίου κίνησης και στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης (αγορά α’ υλών, μισθολογικού κόστους, αποθεμάτων, γενικών εξόδων), σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο που καταρτίζει η επιχείρηση.
 • Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών.
 • ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του καθεστώτος του τελικού δικαιούχου.
Μη Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος της παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή,
 • Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές, ιδίως δε αυτές που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη συνήθη εξαγωγική δραστηριότητα στις επιχειρήσεις και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis),
 • Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis),
 • Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό.
Εξασφαλίσεις
 • Σε εξασφάλιση του δανείου λαμβάνονται ενοχικές, εμπράγματες εξασφαλίσεις και λοιπές αποδεκτές μορφές εξασφάλισης.
 • Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται έως το 120% του ποσού του δανείου.
 • Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία.
Διαχειριστικό Κόστος

Βαρύνει το δανειολήπτη & αφορά:

 • έξοδα εξέτασης αιτήματος, τα οποία ανέρχονται στο 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτερο ποσό 4.000€ και κατώτερο 100€,
 • έξοδα εγγραφής προσημείωσης (αμοιβή δικηγόρου, υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογίου κτλ.),
 • αμοιβή μηχανικού για διενέργεια τμηματικών πιστοποιήσεων/ εκτίμηση εξασφαλίσεων.
 • ετήσια έξοδα ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός & σεισμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον η χορήγηση εξασφαλίζεται με προσημείωση ακινήτου.
Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σε ένα από τα καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.