Ενίσχυση για την πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Ποσό Δανείου

Α) Για επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο ποσό από τα παρακάτω:

 • Τις 50.000€ ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019

 

Β) Για επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020, του 2021 ή του 2022, δεν θα υπερβαίνει το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:

 • Τις 50.000€ ή
 • Το ποσό που θα προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει η επιχείρηση από την ημερομηνία χορήγησης δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες και οι οποίες πρέπει να αποδεικνύεται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.
Διάρκεια Δανείου

5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος, με δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο συναρτήσει του Βασικού Επιτοκίου της Τράπεζας (ΒΕΧ), (σήμερα το ΒΕΧ ανέρχεται σε 9,90%).

Το επιτόκιο δεν θα υπερβαίνει το ΒΕΧ – 2,00%.

Εισφορά Ν.128/75

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις
 • Δεν έχει λάβει εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος)
 • Έχει έως 10 απασχολούμενους σε ΕΜΕ.
 • Εφόσον έχει συσταθεί πριν την 31/12/2019 , είχε κύκλο εργασιών έως 200.000€ κατά την 31/12/2019,
 • Δεν είναι προβληματική επιχείρηση, ήτοι α) κατά την 31/12/2019 δεν είναι προβληματική επιχείρησης και β) δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας , δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει αποπληρώσει δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης ή έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και συνεχίζει να υπόκειται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά την υποβολή του αιτήματος.
 • Είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί έως τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης,
 • Δεν ασκεί Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα
 • κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την 31.12.2019 δεν έχουν καθυστερήσει ή αθετήσει πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από το Πιστωτικό Ίδρυμα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές οδηγίες του Πιστωτικού Ιδρύματος και την πολιτική πίστωσης και είσπραξης άνω των ενενήντα (90) ημερών (συμπεριλαμβανομένων και τυχών ήδη ρυθμισμένων οφειλών)
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, λαμβάνοντας υπόψη της εγγύησης
 • δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,
 • δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • εάν αποτελούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών.
 • δεν βρίσκονται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία
 • δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, δημοτική ή δημόσια επιχείρηση, δημόσιο οργανισμό ή θυγατρική αυτών ή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,
 • δεν αποτελούν εταιρία συμμετοχών σε άλλες εταιρίες (holding company).
Επιλεξιμότητα Σύμβασεων

Συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν έως 30/06/2022 και σε καμία περίπτωση δεν θα αφορούν:

 • αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή
 • χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες
 • παραγωγή και εμπορία όπλων
 • τυχερά παίγνια (Καζίνο)
 • γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
 • παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο
 • παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις, αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης, τηρουμένων των διατάξεων του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος για το Ταμείο (SA 56857/3.04.2020, όπως τροποποιήθηκε με το SA 57048/30.04.2020).

Συγκεκριμένα:

 • Ενοχικές εγγυήσεις φυσικών προσώπων αποδεκτής αξιολόγησης
 • Εμπράγματες ασφάλειες maximum για το 20%, κατά προτίμηση Α΄ σειράς εκτός αν η εναπομένουσα αξία εξασφάλισης στο προσφερόμενο ακίνητο καλύπτει επαρκώς την χρηματοδότηση
 • Άλλες εξασφαλίσεις (π.χ cash collateral, εκχωρήσεις απαιτήσεων κ.α)
Διαχειριστικό κόστος

Βαρύνει το δανειολήπτη & αφορά:

 • Έξοδα αξιολόγησης αιτήματος

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων παρέχεται έκπτωση 20% επί του εγκεκριμένου εκάστοτε τιμολογίου της Τράπεζας,

 • έξοδα εγγραφής προσημείωσης (αμοιβή δικηγόρου, υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογίου κτλ.),
 • αμοιβή μηχανικού για διενέργεια τμηματικών πιστοποιήσεων/ εκτίμηση εξασφαλίσεων.
 • ετήσια έξοδα ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός & σεισμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον η χορήγηση εξασφαλίζεται με προσημείωση ακινήτου.
Προμήθεια Εγγύησης

Για τις Εγγυήσεις που χορηγεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) προς το Πιστωτικό Ίδρυμα, η ΕΑΤ θα λαμβάνει από τις Επιχειρήσεις προμήθεια, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τελικός Αποδέκτης / Επιχείρηση για το 1ο έτος για το 2ο & 3ο έτος για το 4ο και 5ο έτος
ΠΜΜΕ 0,25 0,50 1,00

Η Προμήθεια Εγγύησης υπολογίζεται επί του εγγυημένου ποσού της Σύμβασης, δηλαδή του 80%, και καταβάλλεται εφάπαξ, λαμβανομένου υπόψη του συμβατικά συμφωνημένου προγράμματος αποπληρωμής μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος και Επιχείρησης.  Η Προμήθεια Εγγύησης θα καταβάλλεται από την Επιχείρηση στην ΕΑΤ εφάπαξ για την συνολική διάρκεια της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη κατά την πρώτη εκταμίευση του σχετικού δάνειου σε λογαριασμό της ΕΑΤ.  Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Δανείου δεν επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.

 

Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:

 • για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 2.300.000 ευρώ
 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 345.000 ευρώ
 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 290.000 ευρώ

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο

Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του Δανειολήπτη.

Διαδικασία υποβολής αιτήματος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Το αίτημα υποβάλλεται από την επιχείρηση στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.), και επιλέγεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
 • Ακολούθως η επιχείρηση επισκέπτεται ένα από τα 23 καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει στη συνέχεια πλήρη φυσικό φάκελο, με σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματος της για παροχή χρηματοδότησης από την Τράπεζα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.