Ενίσχυση για τη μεσαία, μικρή και πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση

Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση των μεσαίωνμικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία ταμείων ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις χαμηλού κόστους για την ενισχυόμενη επιχείρηση.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19

Το ποσο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα παρακάτω:

 • το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το έτος 2019. Στην περίπτωση Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή
 • το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019 ή
 • μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων 1 και 2 για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για την Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για Μεγάλη επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μέγιστου χαρτοφυλακίου προς διάθεση της τράπεζας στις ΜΜΕ, ήτοι για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων το ποσό των 2.088.600€.

 

Χαρακτηριστικά
 • Διάρκεια Δανείου:  5 έτη , συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος, με δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων, εξοφλημένο με τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.
 • Επιτόκιο:Κυμαινόμενο συναρτήσει του Βασικού Επιτοκίου της Τράπεζας (ΒΕΧ), σήμερα το ΒΕΧ ανέρχεται σε 9,90%. Το επιτόκιο δεν θα υπερβαίνει το ΒΕΧ – 3,10%.
 • Εισφορά Ν.128/75: Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (σήμερα 0,60% ετησίως), σε όσες χρηματοδοτήσεις οφείλεται τέτοια εισφορά.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

 • κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές,
 • δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα
 • κατά την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης ή κατά την 31/12/2019 ήταν τραπεζικά ενήμερες (οφειλή <90 ημέρες)
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας
 • δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ΄Α 138/139), όπως ισχύει,
 • δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • εάν αποτελούν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών του, όπως καταγγελία δανείου ή σχετικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών.
Επιλεξιμότητα Σύμβασεων

Συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν έως 30/06/2022 και σε καμία περίπτωση δεν θα αφορούν:

 • αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή
 • χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
Μη Επιλέξιμες Δραστηριότητες
 • παραγωγή και εμπορία όπλων
 • τυχερά παίγνια (Καζίνο)
 • γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα
 • παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα το εθνικό δίκαιο
 • παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού
Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή και εμπράγματες εξασφαλίσεις), αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης, τηρουμένων των διατάξεων του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθεστώτος για το Ταμείο (SA 56857/3.04.2020, όπως τροποποιήθηκε με το SA 57048/30.04.2020).

Συγκεκριμένα:

 • Ενοχικές εγγυήσεις φυσικών προσώπων αποδεκτής αξιολόγησης για το συνολικό ποσό του δανείου
 • Εμπράγματες ασφάλειες έως του 40% της χρηματοδότησης
 • Άλλες εξασφαλίσεις (π.χ cash collateral, εκχωρήσεις απαιτήσεων κ.α)
Διαχειριστικό κόστος

Βαρύνει το δανειολήπτη & αφορά:

 • Έξοδα αξιολόγησης αιτήματος

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων παρέχεται έκπτωση 30% επί του εγκεκριμένου εκάστοτε τιμολογίου της Τράπεζας,

 • έξοδα εγγραφής προσημείωσης (αμοιβή δικηγόρου, υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογίου κτλ.),
 • αμοιβή μηχανικού για διενέργεια τμηματικών πιστοποιήσεων/ εκτίμηση εξασφαλίσεων.
 • ετήσια έξοδα ασφαλιστηρίου συμβολαίου πυρός & σεισμού ενυπόθηκου ακινήτου, εφόσον η χορήγηση εξασφαλίζεται με προσημείωση ακινήτου.
Προμήθεια Εγγύησης

Για τις Εγγυήσεις που χορηγεί η ΕΑΤ προς το Πιστωτικό Ίδρυμα, η ΕΑΤ θα λαμβάνει από τις Επιχειρήσεις προμήθεια, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Τελικος Αποδέκτης / Επιχειρηση για το 1ο έτος  για το 2ο & 3ο έτος έτος για το 4ο και 5ο έτος
ΜΜΕ 0,25 0,50 1,00

Η Προμήθεια Εγγύησης υπολογίζεται επί του εγγυημένου ποσού της Σύμβασης, δηλαδή του 80%, και καταβάλλεται εφάπαξ, λαμβανομένου υπόψη του συμβατικά συμφωνημένου προγράμματος αποπληρωμής μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος και Επιχείρησης.  Η Προμήθεια Εγγύησης θα καταβάλλεται από την Επιχείρηση στην ΕΑΤ εφάπαξ για την συνολική διάρκεια της Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη κατά την πρώτη εκταμίευση του σχετικού δάνειου σε λογαριασμό της ΕΑΤ.  Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Δανείου δεν επιστρέφεται τυχόν καταβληθείσα προμήθεια.

Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού
 • για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 2.300.000 ευρώ
 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 345.000 ευρώ
 • για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 290.000 ευρώ

Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο

Στην περίπτωση που η προμήθεια του αιτούμενου δανείου υπερβαίνει τα παραπάνω όρια, τότε το υπερβάλλον ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τροποποιούνται οι όροι χορήγησης του δανείου (διάρκεια ή ύψος δανείου).

Η λήψη της ενίσχυσης η οποία σχετίζεται με την προμήθεια εγγύησης δεν είναι υποχρεωτική και άπτεται της ευχέρειας του Δανειολήπτη.

Διαδικασία υποβολής αιτήματος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Το αίτημα υποβάλλεται από την επιχείρηση στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr, συμπληρώνοντας τα ζητούμενα στοιχεία (ποσό, σκοπό χρηματοδότησης, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.), και επιλέγεται η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
 • Ακολούθως η επιχείρηση επισκέπτεται ένα από τα 23 καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων προκειμένου να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προσκομίσει στη συνέχεια πλήρη φυσικό φάκελο, με σκοπό την αξιολόγηση του αιτήματος της για παροχή χρηματοδότησης από την Τράπεζα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.