Επιτόκια Χορηγήσεων

 
 

Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017

Επιτόκιο Ε.Κ.Τ.: 0,00%

Χορηγήσεις Ιδιωτών
Κατηγορία ΧορήγησηςΕπιτόκιο (%)
Β.Ε.Χ.Πλέον Περιθώριο Προϊόντος (%)Πλέον Εισφορά Ν. 128/75 (%)
Προσωπικό 9,90 0,00-5,70 0,60
Προσωπικό με προσημείωση
9,90 0,00-3,00 0,60
Αγοράς Οχημάτων
9,90 0,00-3,80 0,60
Σπουδών 9,90 0,00-1,50 0,60
Υπερανάληψη Ιδιωτών*
9,90 0,00-5,70 0,60
Υπερανάληψη Μισθοδοσίας* 9,90 0,00-2,50 0,60
Πιστωτικές Κάρτες VISA & MasterCard, για αγορές 17,45 0,60
Πιστωτικές Κάρτες VISA & MasterCard, για αναλήψεις 18,45 0,60
Στεγαστικό 9,90 0,00-1,30 0,12
Επισκευαστικό 9,90 0,00-3,00 0,12
Στεγαστικό 2009 9,90 μείον 0,50 0,12
Σπουδαστική Στέγη 9,90 μείον 0,50 0,12
Ανακαινίζω 2009 9,90 0,00-1,30 0,12
Επενδυτικό ιδιωτών 9,90 0,00-1,30 0,60

*Το Β.Ε.Χ.  των κατηγοριών αυτών θα διαμορφωθεί στο επίπεδο αυτό μετά από 60 ημέρες, δηλαδή στις 10 Νοεμβρίου 2017

 

 

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων


Κατηγορία ΧορήγησηςΕπιτόκιο (%)
Β.Ε.Χ.Πλέον Περιθώριο Προϊόντος (%)Πλέον Εισφορά Ν.128/75
Ανοιχτός Λογαριασμός 9,90 0,00-4,40 0,60
Κεφάλαιο Κίνησης 9,90 0,00-3,80 0,60
Παγίων Εγκαταστάσεων 9,90 0,00-3,00 0,60
Επαγγελματική Στέγη 9,90 0,00-1,30 0,60
Επαγγελματική Στέγη 2009 9,90 μείον 0,35 0,60
Ανάπτυξη Ακινήτων 9,90 0,00-3,00 0,60
Αγορά Επαγγελματικών Οχημάτων 9,90 0,00-3,80 0,60

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Τα επιτόκια πιστοδοτήσεων είναι κυμαινόμενα και περιλαμβάνουν, ως επιτόκιο αναφοράς, το βασικό επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) (σήμερα 0,00%). Επιπλέον, κάθε πιστοδοτικό προϊόν έχει μια προσαύξηση επιτοκίου (σήμερα 9,90%) και ένα μεταβλητό περιθώριο προϊόντος. Τέλος, προστίθεται και η προβλεπόμενη εισφορά Ν. 128/75.

Συγκεκριμένα, το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται από τη σχέση:

Τελικό Επιτόκιο (%)= Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων Ε.Κ.Τ.(%) +

Προσαύξηση Επιτοκίου(%) + Περιθώριο Προϊόντος(%)

+ Εισφορά Ν. 128/75 (%)

  • Τα επιτόκια καταναλωτικής  και στεγαστικής πίστης αναφέρονται σε ημερολογιακή βάση 365 ημερών (υπόλοιπες κατηγορίες 360 ημέρες).
  • Το επιτόκιο υπερημερίας ορίζεται σε 2,5% υψηλότερου του ισχύοντους μικτού επιτοκίου.