Επιτόκια Καταθέσεων

 
 

Τα παρακάτω επιτόκια ισχύουν από τις 09 Δεκεμβρίου 2019.

Όψεως (επιχειρήσεων), με μπλοκ επιταγών 0,05%
Τρεχούμενος ιδιωτών 0,05%
Τρεχούμενος/Ταμιευτήριο  Μισθοδοσίας 0,65% (έως € 5.000)
Παραγωγικός Λογαριασμός (δικαιωμάτων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.1) Σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου
Κλιμακούμενο Ταμιευτήριο
Ποσό (Ευρώ)Επιτόκιο (%)
0,01 - 15.000 0,10
15.001 - 30.000 0,15
30.001 - 60.000 0,20
60.001 - 150.000 0,30
150.001 - 300.000 0,35
300.001 - 500.000 0,45
> 500.000 0,55

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  • Το ποσό του ταμιευτηρίου απολαμβάνει το επιτόκιο της αντίστοιχης κάθε φορά κλίμακας.
  • Τα επιτόκια αναφέρονται σε ετήσια ημερολογιακή βάση 360 ημερών.

 

(1) Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων