Επανέκδοση κωδικού χρήστη webbanking για νομικά πρόσωπα

 
 

Προς την Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργικής Στήριξης:

Παρακαλώ να επανεκδώσετε μυστικό κωδικό στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα εξής:

 

Tα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας είναι τα εξής: