Παράγοντες Κινδύνου

 
 

Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους ακόλουθους κινδύνους, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης σε Συνεταιριστικές μερίδες.

Η Τράπεζα ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός επηρεάζεται από τις ευρύτερες διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις που μπορούν με τη σειρά τους να επηρεάσουν τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές διεθνώς, όπως και ειδικότερα από  τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Περιφέρεια Κρήτης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την δραστηριότητα και την οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες χαράσσει και προσαρμόζει την στρατηγική της με στόχο την σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση κάθε φύσεως κινδύνου.

Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Τράπεζα, η χρηματοοικονομική θέση της, τα αποτελέσματα της λειτουργίας της και οι προοπτικές της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς οδηγώντας σε απώλεια μέρους ή ακόμη και του συνόλου οποιασδήποτε επένδυσης.

Οι κίνδυνοι και η αβεβαιότητα που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Τράπεζα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Τράπεζας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταβλητότητα του Διεθνούς Οικονομικού Περιβάλλοντος και των Διεθνών Αγορών

- Η Τράπεζα είναι ευάλωτη στις τρέχουσες διαταραχές και τη μεταβλητότητα των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών αγορών.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας

-Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική κρίση έχει και είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

-Περαιτέρω απομείωση των εξασφαλίσεων έναντι χρηματοδότησης εξαιτίας των δυσμενών χρηματοοικονομικών συνθηκών μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη δραστηριότητα της Τράπεζας, την οικονομική της θέση και τις προοπτικές της.

-Οι κυβερνητικές και διακυβερνητικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην εκτόνωση της χρηματοοικονομικής κρίσης είναι αβέβαιες και συνεπάγονται επιπλέον κινδύνους.

-Αλλαγή της Ελληνικής κυβερνήσεως ή της οικονομικής της πολιτικής μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο

-Ο Τραπεζικός Κλάδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

-Η Τράπεζα υπόκειται σε όλο και περισσότερες και πολύπλοκες κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη δραστηριότητά της.

-Η σχεδιαζόμενη σύσταση ενός συστήματος εγγύησης καταθέσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως κίνδυνος κόστους για την Τράπεζα.

-Η θέση σε ισχύ του πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα των πιστωτών και των μετόχων της Τράπεζας, την οικονομική της κατάσταση, τα λειτουργικά της αποτελέσματα και τις προοπτικές της.

-Επιπλέον φόροι ενδέχεται να επιβληθούν στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της.

-Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας ενδέχεται να περιοριστεί.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Τράπεζας  και του Ομίλου

-Πιθανή μη συγκέντρωση των απαιτούμενων κεφαλαίων θα οδηγήσει την Τράπεζα στη μη επίτευξη των ελάχιστων απαιτήσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Σε περίπτωση που τα αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου δεν είναι επαρκή και δεν πληρείται τώρα ή στο μέλλον ο ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ) μπορεί να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο μέτρα, που μπορεί να οδηγήσουν σύμφωνα με το αρ.19 Ν.4261/2014 στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος. Με την εφαρμογή από 1.1.2016 του Ν. 4335/2015 στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του παθητικού, ως μέτρου εξυγίανσης  που περιλαμβάνεται στον νόμο αυτό, η ΤτΕ μπορεί να προβεί στην ακύρωση των υφισταμένων μετοχών ή των άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή στην μεταβίβασή τους σε πιστωτές που έχουν υποστεί την αναδιάρθρωση του παθητικού, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 47 του Ν. 4335/2015.

-Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα καθαρά έσοδα της Τράπεζας από τόκους και να έχουν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις.

-Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας στο μέλλον.

-Η νομοθεσία περί πτώχευσης φυσικών προσώπων και άλλοι νόμοι που διέπουν τα δικαιώματα των πιστωτών στην Ελλάδα μπορεί να περιορίσουν την δυνατότητα της Τράπεζας να εισπράττει από τα δάνεια σε καθυστέρηση.

- Αλλαγές στην νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών μπορεί να περιορίσει τις αμοιβές που η Τράπεζα χρεώνει για κάποιες από τις τραπεζικές συναλλαγές της.

-Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να απαιτήσει την απομάκρυνση ή/και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανώτερων διοικητικών στελεχών της Τράπεζας στην περίπτωση που α) παραβιαστούν ή ενδέχεται να παραβιαστούν οι όροι του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 ή του Τραπεζικού Νόμου από την Τράπεζα, ή β) εφαρμοστεί ενέργεια εξυγίανσης σύμφωνα με το Νόμο για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση ή κατόπιν σύστασης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής Τ.Χ.Σ.), εάν δεν πληρούνται από την Τράπεζα τα κριτήρια που τίθενται από τον Ν. 3864/2010 και το Τ.Χ.Σ..

-Ενδέχεται να μην είναι επιτρεπτό να συμπεριληφθούν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μερικά ή συνολικά στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.

-Η Τράπεζα και ο Όμιλος μπορεί να μην είναι σε θέση να διατηρήσουν την πελατειακή τους βάση, ενώ σε περίπτωση που πληγεί η φήμη της Τράπεζας του Ομίλου ενδέχεται να μην είναι σε θέση να διατηρήσουν τους υφιστάμενους πελάτες του ή να προσελκύσουν νέους.

-Η Τράπεζα λόγω των δραστηριοτήτων της είναι εκτεθειμένη σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο συγκέντρωσης, λειτουργικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

- Διακοπή ή παραβίαση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας μπορεί να προκαλέσει απώλεια εργασιών και άλλες ζημίες.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Συνεταιριστικές Μερίδες

-  Οι Μερίδες της Τράπεζας δεν διαπραγματεύονται σήμερα σε οργανωμένη αγορά.

- Οι κάτοχοι των μερίδων ικανοποιούνται τελευταίοι από το προϊόν εκκαθάρισης μετά την ικανοποίηση των πάσης φύσεως πιστωτών της Τράπεζας, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014.

-  Η Τράπεζα ενδέχεται να μη διανέμει μέρισμα στους Συνεταίρους της.