Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 2009

 
 

 Συνεταιριστικη Τραπεζα Χανίων
Μέσος Όρος Εμπορικών Τραπεζών Έτους 2009 *
ΤράπεζεςΤραπεζικοί Όμιλοι
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
Λόγος Δανείων προς Καταθέσεις 84,5% 106,6% 113,7%
Δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων
25,3% 24,2% -
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
16,6% 13,2% 11,8%
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
2,6% 1,9% 2,6%
Λειτουργικά έξοδα/ Λειτουργικά έσοδα
63,8% 57,4% 54,9%
Αποδοτικότητα σταθμισμένου ενεργητικού (μετά από φόρους) 0,6% -0,1% 0,2%
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (μετά από φόρους) 2,8% -1,5% 2,4%

* Πηγή: Τρ. Ελλάδος Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2009