Βασικά Μεγέθη 2015-2018

 
 

2018201720162015**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(*) 461.657 449.969 443.447 452.114
ΜΕΤΟΧΟΙ 25.863 25.302 25.114 24.993
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 14,30 14,30 14 35
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(*) 39.214 32.902 37.276 35.284
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(*) 449.221 452.416 458.513 464.265
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ(*) 390.454 325.492 313.731 328.424

* Χιλιάδες Ευρώ (000€)

** Από το 2015 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης