Βασικά Μεγέθη 2015-2017

 
 

201720162015**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(*) 449.969 443.447 452.114
ΜΕΤΟΧΟΙ 25.302 25.114 24.993
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 14,30 14 35
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(*) 40.524 37.276 35.284
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(*) 452.416 458.513 464.265
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ(*) 325.492 313.731 328.424

* Χιλιάδες Ευρώ (000€)

** Από το 2015 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης