Βασικά Μεγέθη 2015-2016

 
 

20162015**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(*) 443.447 452.114
ΜΕΤΟΧΟΙ 25.114 24.993
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 14 35
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(*) 37.276 35.284
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ(*) 458.513 464.265
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ(*) 313.731 328.424

* Χιλιάδες Ευρώ (000€)

** Από το 2015 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης