Τιμή Αγοράς Συνεταιριστικής Μερίδας

 
 

 

Τιμή Αγοράς Συνεταιριστικής Μερίδας20192018201720162015
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ
15,10**** 14,30 14,30*** 14** 35

**** Με ισχύ από 12/08/2019

*** Με ισχύ από 21/08/2017

** Η τιμή της μερίδας προσδιορίστηκε μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας με απόφαση του Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση 540/29-2-2016.


20142013
20122011
2010
2009
2008
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 35 35 35 35*
175 172 170

* Το Νοέμβριο του 2010 η μία μερίδα αξίας 175€ διασπάστηκε σε 5 νέες.


20072006
20052004
2003
2002
2001
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ 165 157 157 157
145 145 132