Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

 
 

Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

Απώτερος στόχος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του υψηλού επιπέδου των εργαζομένων, οι οποίοι δύνανται να συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος του Ομίλου.

Η Τράπεζα Χανίων αντιμετωπίζει την πρόσληψη ως το σημείο έναρξης μιας μακροχρόνιας ανταποδοτικής σχέσης, εφόσον το ανθρώπινο δυναμικό της διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη και τη διαρκή επιτυχία της.

Κριτήριο επιλογής των ανθρώπων μας αποτελεί ο συνδυασμός της γνωστικής επάρκειας, αναφορικά με τις ανάγκες της θέσης εργασίας, των δεξιοτήτων και των ατομικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων.

Ενδιαφερόμαστε για ανθρώπους που διακρίνονται από:

 • Επαγγελματισμό
 • Υπευθυνότητα
 • Ήθος και ακεραιότητα
 • Επαρκές γνωστικό υπόβαθρο
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη
 • Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Δημιουργικότητα και πρωτοβουλία
 • Αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, έχοντας ως γνώμονα την οικονομική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, λαμβάνει σοβαρά υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιλαμβάνεται της επεξεργασίας και καταχώρησης των βιογραφικών σημειωμάτων που παραλαμβάνει σε μία ηλεκτρονική βάση, η οποία και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αναζήτησης προσωπικού.

Η επιλογή προσωπικού διεξάγεται μέσω γραπτών διαγωνισμών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων (σε περιπτώσεις μαζικών προσλήψεων) ή/και προφορικής συνέντευξης.

Εάν επιθυμείτε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας στο δικό μας εξελισσόμενο όμιλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας το Βιογραφικό σας Σημείωμα:

 • Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: hr@chaniabank.gr
 • Στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 28-32, 73132 Χανιά

Σε προσοχή: Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού