Αξιολόγηση Απόδοσης

 
 

Η γνώση και η διαχείριση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποδοτικότητα και την πορεία της Τράπεζας.

Το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού της Τράπεζάς μας συνδέεται με την ανάπτυξη, την ανάδειξη στελεχών-τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης, την εκπαίδευση, τις παροχές και αμοιβές των εργαζομένων.

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης που αξιολογούνται είναι οι ακόλουθοι:

 • Αντίληψη
 • Κρίση
 • Ομαδικότητα-Συνεργασία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Πρωτοβουλίες-Δημιουργικότητα
 • Επαγγελματική συνέπεια
 • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Ποιότητα εργασίας
 • Γνώσεις-Προσωπική βελτίωση
 • Προσανατολισμός στον πελάτη (εσωτερικό ή εξωτερικό)
 • Αξιολόγηση και ανάπτυξη προσωπικού

Πέραν των άνω αναφερόμενων, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων συνεκτιμάται η συνολική επαγγελματική τους εικόνα και η πρόθεση συνεισφοράς στο συνεχώς αναπτυσσόμενο όμιλό μας.