Αμοιβές/Παροχές και Κοινωνική Πολιτική

 
 

Οι αποδοχές, οι πάσης φύσεως αμοιβές και παροχές του προσωπικού καθώς και  η συνολικότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος και αντικείμενο εργασίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η μισθολογική πολιτική (εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο) διαμορφώνεται σε συνέπεια με την επιχειρηματική στρατηγική, την πολιτική ανάληψης κινδύνων, τις αξίες και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Οι σταθερές αποδοχές είναι συνάρτηση της οικογενειακής κατάστασης, του μορφωτικού επιπέδου, της εργασιακής εμπειρίας, της ευθύνης και βαρύτητας της θέσης στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προσέλκυση ικανών εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η διατήρηση και η περαιτέρω εξέλιξη έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που οι ικανότητές του φέρουν προστιθέμενη αξία στην τράπεζα.

Με σκοπό τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, η Τράπεζα προσφέρει,  επιπλέον, οικονομικές και κοινωνικές παροχές στο προσωπικό της, επιτυγχάνοντας αύξηση του εισοδήματός του αλλά και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής παροχές:

 • Ομαδικό ασφαλιστήριο ζωής, νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης το οποίο, σε συνδυασμό με το ταμείο ασφάλισης υγείας τραπεζών, μπορεί να καλύψει το 100% των ιατρικών δαπανών στις περισσότερες περιπτώσεις.
 • Διανομή μέρους κερδών, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
 • Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε πλήθος τραπεζικών προϊόντων ( στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καταθετικός λογαριασμός μισθοδοσίας με υπερανάληψη, πιστωτικές κάρτες).
 • Οικονομική διευκόλυνση για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Επίδομα βρεφονηπιακής φύλαξης.
 • Χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου.
 • Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου σε διευθυντικά στελέχη.
 • Οικονομική ενίσχυση νυμφευόμενων.
 • Διαμονή των εργαζομένων και των οικογενειών τους στις ιδιόκτητες παραθεριστικές κατοικίες της Τράπεζας.
 • Δωρεάν συμμετοχή σε επιλεγμένες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
 • Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων.

Οι πολιτικές και τα αντίστοιχα συστήματα αμοιβών και παροχών λειτουργούν ως ένα διαρκές κίνητρο απόδοσης και αυτοβελτίωσης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αντικειμενικότητα, αξιοκρατία και πλήρη διαφάνεια στην Τράπεζα. Είναι, επίσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το καταστατικό της, την Εργατική Νομοθεσία, τον Κανονισμό Εργασίας και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τέλος, έχουν συνταχθεί με σαφήνεια ώστε να είναι κατανοητές από το προσωπικό, το οποίο ενημερώνεται για την  καθιέρωση και πρακτική εφαρμογή τους.