Κοινωνία

 
 

Κοινωνία

Ο άνθρωπος αποτελεί κεφάλαιο για την Τράπεζα και δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη έργων με ανθρωποκεντρικούς στόχους καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον.

Η Τράπεζα ενισχύει με χορηγίες φορείς όπως αθλητικές ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς που σχετίζονται με την περίθαλψη και την υγεία, εκκλησιαστικούς φορείς αλλά και οικονομικά αδύνατα μέρη της κοινωνίας μας.