Καταστατικό

 
 

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο


ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης"

 

 Άρθρο 1: Σύσταση-Τροποποιήσεις Καταστατικού-Επωνυμία

 Άρθρο 2: Σκοπός

 Άρθρο 3: Έδρα

 Άρθρο 4: Διάρκεια

 Άρθρο 5: Μέλη του Συνεταιρισμού

 Άρθρο 6: Προϋποθέσεις εισόδου των συνεταίρων

 Άρθρο 7: Όροι εξόδου των συνεταίρων

 Άρθρο 8: Υποχρεώσεις των συνεταίρων

 Άρθρο 9: Δικαιώματα των συνεταίρων

 Άρθρο 10: Συνεταιριστική μερίδα και έκταση της ευθύνης κάθε συνεταίρου

 Άρθρο 11: Έννοια και προσδιορισμός του όρου «πραγματική αξία» της συνεταιριστικής μερίδας-Αναπροσαρμογή της αξίας που αναλογεί σε κάθε συνεταιριστική μερίδα στην καθαρή περιουσία που προκύπτει από τον ισολογισμό κάθε χρήσης.

 Άρθρο 12: Προϋποθέσεις και διαδικασία απόδοσης και εξόφλησης της αξίας συνεταιριστικών μερίδων και ρευστοποίησης προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων

 Άρθρο 13: Συνεδριάσεις - Σύγκληση - Συγκρότηση - Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

 Άρθρο 14: Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

 Άρθρο 15: Προεδρείο της Γενικής Συνελεύσεως

 Άρθρο 16: Δικαίωμα ψήφου και λήψη αποφάσεων - Εκλογές οργάνων του Συνεταιρισμού

 Άρθρο 17: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

 Άρθρο 18: Πρακτικά και άλλες υποχρεώσεις της Γενικής Συνελεύσεως

 Άρθρο 19: Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ. - Κωλύματα Εκλογιμότητας και Διαδικασία Υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. κλπ - Εκπτώσεις και Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. κλπ.

 Άρθρο 20: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

 Άρθρο 21: Σύγκληση και απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου

 Άρθρο 22: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

 Άρθρο 23: Βιβλία που τηρεί ο συνεταιρισμός

 Άρθρο 24: Διαχειριστική χρήση - Ετήσιοι λογαριασμοί

 Άρθρο 25: Διάθεση των καθαρών κερδών

 Άρθρο 26: Προϋποθέσεις διαλύσεως του συνεταιρισμού

 Άρθρο 27: Εκκαθάριση - Εκκαθαριστές

 Άρθρο 28: Σύγκληση και εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

 Άρθρο 29: Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή

 Άρθρο 30: Πρώτη Διαχειριστική Χρήση

 Άρθρο 31: Ιδρυτικά μέλη του συνεταιρισμού

 Άρθρο 32: Τελικές διατάξεις