Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα ΙΙΙ

 
 

Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙII (Πυλώνας ΙΙΙ) και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του Ν. 4261/2014, σχετικά με την δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και τη διαχείρισή τους.

Πυλώνας ΙΙΙ, 2018 (PDF, 1 MB)

Πυλώνας ΙΙΙ, 2017 (PDF,1 MB)Πυλώνας ΙΙΙ, 2016 (PDF, 977KB)

Πυλώνας ΙΙΙ, 2015 (PDF, 849KB)Πυλώνας ΙΙΙ, 2014 (PDF, 334KB)

Πυλώνας ΙΙΙ - Βασιλεία ΙΙ, 2013 (PDF, 460KB)

Πυλώνας ΙΙΙ-Βασιλεία ΙΙ-,2012 (PDF, 261KB)

Πυλώνας ΙΙΙ-Βασιλεία ΙΙ, 2011 (PDF, 259KB)

Πυλώνας ΙΙΙ-Βασιλεία ΙΙ 2010 (PDF, 249KB)

Πυλώνας III- Βασιλεία II 2009 (PDF, 245KB)

Πυλώνας III - Βασιλεία II 2008 (PDF, 245KB)