Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

 
 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου παράγει σημαντικό έργο στους τομείς ελέγχου και διασφάλισης της τήρησης διαδικασιών και στην προσαρμογή τους στα νέα κανονιστικά δεδομένα. Στην κορυφή βρίσκεται η Επιτροπή Ελέγχου στην οποία αναφέρονται οι επιμέρους μονάδες.


Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης

Πραγματοποιεί επιτόπιους και απομακρυσμένους ελέγχους καταστημάτων και ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την σωστή διαχείριση των πιστοδοτήσεων, την ορθή χρήση των αξιογράφων, κ.α.


Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Παρακολουθεί το νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, ενημερώνει την Διοίκηση και εισηγείται την προσαρμογή εσωτερικών διαδικασιών.


Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Παρακολουθεί τους διάφορους κίνδυνους της Τράπεζας, συντάσσει αναφορές προς την Τράπεζα Ελλάδος και υποβάλλει εισηγητικά διαχείρισης κινδύνων για αιτήματα πιστοδοτήσεων στην αρμόδια Επιτροπή Πιστοδοτήσεων.