Γενικές Συνελεύσεις

 
 

Η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού. Συγκροτείται σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον κάθε φορά καταστατικό της Τράπεζας και αποφασίζει για κάθε συνεταιριστική υπόθεση, εκπροσωπεί το σύνολο των συνεταίρων και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους εγγεγραμμένους συνεταίρους.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του συνεταιρισμού, μία φορά το χρόνο και μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των συνεταίρων σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν το κρίνει αναγκαίο.

Υποχρεωτικά συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από επιθυμία του ενός δέκατου (1/10) των μελών του συνεταιρισμού αλλά όχι λιγότερων των τριών (3), μετά από αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν και ψηφίζουν όλα τα μέλη (συνεταίροι) του συνεταιρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που διέπουν τις Γενικές Συνελεύσεις αναγράφονται στο καταστατικό της Τράπεζας.