Κανονισμός Λειτουργίας Τράπεζας

 
 

Κανονισμός Λειτουργίας Τράπεζας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει σαν στόχο την συνεχή επίβλεψη, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των μεθόδων της διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού. Ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική σε προσλήψεις, εξέλιξη καριέρας, αμοιβές, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Βασική αποστολή της αποτελεί η συστηματική διατύπωση πολιτικής και κανόνων διαχείρισης του προσωπικού. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού εκτελεί καθήκοντα βάση κανονισμού και αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή. Παραδίδει ετήσια αναφορά στην Διοίκηση, στην οποία καταγράφονται τα πεπραγμένα κάθε έτους.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αποστολή της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η προβολή πάσης φύσεως δραστηριότητας του Ομίλου της Τράπεζας. Περιλαμβάνει λειτουργίες επικοινωνίας – προβολής της Τράπεζας, marketing – σχεδίασης εντύπων, Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών** και αναφέρεται στον γενικό Διευθυντή. Από την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων υποβάλλονται ετησίως αναφορές πεπραγμένων σχετικά με τον καταρτισμό προϋπολογισμού προβολής και Δημοσίων Σχέσεων, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη στρατηγική marketing εναρμονισμένη στους γενικούς στόχους και το συνολικό πρόγραμμα δράσης της Τράπεζας.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Βασική αποστολή της Διεύθυνσης Δικτύου αποτελεί η αξιοποίηση των περιφερειακών αγορών, η παρακολούθηση και η εποπτεία των εργασιών δικτύου στο στάδιο εκτέλεσης και παροχής τους και στην βελτίωση της ποιότητάς τους. Ο Διευθυντής Δικτύου αποτελεί το ανώτατο επιτελικό όργανο διοίκησης της Τράπεζας στην περιφέρεια, έχοντας την ευθύνη εκπροσώπησης, την άσκηση αναγκαίου εποπτικού έργου και τον συντονισμό της συνεκτικής υποστήριξης των παραγωγικών μονάδων της Περιφέρειας. Υποβάλλει ετησίως αναφορά πεπραγμένων προς τον γενικό Διευθυντή, η οποία σχετίζεται με την απολογιστική εξέλιξη των καταστημάτων ευθύνης της, τις εξελίξεις της αγοράς και τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της Τράπεζας. Πέραν τον ανωτέρω, η Διεύθυνση υποβάλλει εκθέσεις και αναφορές στα πλαίσια σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού, απολογισμού, επιχειρηματικού σχεδίου, κ.α.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για την λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Το βασικό έργο της περιλαμβάνει την ορθή, έγκαιρη και νομότυπη καταγραφή των συναλλαγών και λοιπών ενεργειών που διαμορφώνουν τα μεγέθη της Τράπεζας και την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που απεικονίζουν την οικονομική της θέση και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της. Βασική αποστολή της είναι και η κάλυψη των χρηματοοικονομικών, λογιστικών και φορολογικών αναγκών της Τράπεζας, ο οικονομικός έλεγχος των διαφόρων οργανωτικών μονάδων, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, του επιχειρηματικού της σχεδίου και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή. Όσον αφορά τη λειτουργία διαχείρισης διαθεσίμων, βασική αποστολή της είναι η παρακολούθηση εξασφάλισης των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Τράπεζας, η διαχείριση μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Διοίκησης των πάσης φύσεως διαθέσιμων κεφαλαίων και η αξιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παραδίδει σύντομη ετήσια αναφορά στα τέλη κάθε έτους, στην οποία καταγράφονται επιγραμματικά ανά Τμήμα, τα πεπραγμένα του έτους που πέρασε.


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας και για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από το Δ.Σ. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ο συντονισμός όλων των οργανικών μονάδων της Τράπεζας, ο έλεγχος της ορθής τήρησης των πολιτικών, δράσεων και στόχων του Δ.Σ. και η ενημέρωση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. για τυχόν προβλήματα ή/και προτάσεις επίλυσής τους. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της Τράπεζας και τη διευθέτηση σημαντικών ζητημάτων που ανακύπτουν. Η Γενική Διεύθυνση υποβάλλει ετησίως αναφορές πεπραγμένων προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. της Τράπεζας σχετικά με την εν γένει λειτουργία της τράπεζας, το στρατηγικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις και κάθε άλλο θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητά του.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η Διεύθυνση Οργάνωσης αποτελείται από την Υποδιεύθυνση Εργασιών Δικτύου και M.I.S., το Τμήμα Επιμελητείας και το Τμήμα Ασφαλιστικών Προϊόντων. Έχει ως αποστολή τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, τη συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας του Δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας καθώς επίσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα στα εκάστοτε καθοριζόμενα από τη Διοίκηση πλαίσια. Παράλληλα, φροντίζει για την δημιουργία νέων τραπεζικών προϊόντων. Για τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες απαιτήσεις και η εξέλιξη τόσο του ελληνικού όσο και του διεθνούς περιβάλλοντος. Η Διεύθυνση Οργάνωσης φροντίζει για την ενημέρωση της Διοίκησης, των υπηρεσιών Διοίκησης και του Δικτύου των Καταστημάτων για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία επίσημα έγγραφα, υπογεγραμμένα από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης που αφορούν σε καθιέρωση νέας διαδικασίας για την οποία απαιτείται άμεση συμμόρφωση, σε οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης απευθύνονται προς κάποια άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, σε ενημέρωση που αφορά θέματα γενικού ενδιαφέροντος για το δίκτυο της Τράπεζας, σε εισηγητικά έγγραφα προς τη Διοίκηση και σε παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή για την ενημέρωση του προσωπικού του δικτύου πάνω σε αλλαγές ή εξελίξεις σε προϊόντα ή μεθόδους. Η Διεύθυνση Οργάνωσης παραδίδει στη Διοίκηση σύντομη αναφορά στην αρχή κάθε έτους, στην οποία καταγράφονται, ανά Υποδιεύθυνση και Τμήμα της, τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης για τη χρονιά που πέρασε.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βασική αποστολή της Νομικής υπηρεσίας είναι η πληρέστερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση της Τράπεζας στα θέματα που χρειάζονται νομικές και δικαστικές υπηρεσίες. Ως Μονάδα Υποστήριξης του κύριου παραγωγικού έργου της Τράπεζας αποχωρίζεται από διαχειριστικά αντικείμενα, τα οποία λειτουργικά δεν συμβαδίζουν με την ιδιότητά της. Συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή νομικών υπηρεσιών, οι οποίες προσδιορίζονται και αξιολογούνται από τη Διοίκηση της Τράπεζας. Αποστολή της και βασικό κριτήριο επιτυχίας της είναι η απλούστευση και επιτάχυνση της συμβολής της στο παραγωγικό έργο της Τράπεζας που εκδηλώνεται με την έγκαιρη και αποτελεσματική νομική και δικαστική κάλυψη των υπηρεσιών της Τράπεζας. Η Νομική Υπηρεσία στελεχώνεται από δικηγόρους, κατά την κρίση και σύμφωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας, οι οποίοι αναφέρονται στον Επικεφαλής της υπηρεσίας. Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί, προτείνει ή εισηγείται κατόπιν γραπτών ερωτημάτων των οργάνων Διοίκησης της Τράπεζας και των Διευθυντών καταστημάτων και παροχής όλων των απαραίτητων στοιχείων για το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για την εκάστοτε υπόθεση. Η Νομική Υπηρεσία εξουσιοδοτείται να ζητά από όλες τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα στοιχεία ή πληροφορίες που χρειάζονται για την επιτέλεση των καθηκόντων της και τα ζητούμενα στοιχεία παρέχονται το ταχύτερο δυνατό. Οι υπεύθυνοι της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρονται τουλάχιστον ετησίως στο Γενικό Διευθυντή σχετικά με την πρόοδο των θεμάτων που χειρίστηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Επίσης, συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις στις οποίες αναφέρεται η πορεία των εργασιών της Υπηρεσίας.


ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποστολή του Τμήματος Επενδύσεων είναι Η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ, η προσφορά υπηρεσιών και η εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την εν λόγω ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική με τον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας νομοθεσία και η παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των λογαριασμών MARGIN ΑCCOUNT στους οποίους η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν. Π.Ε. ενεργεί ως Θεματοφύλακας και η εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την εν λόγω ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σχετική με τον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας νομοθεσία. Το Τμήμα Επενδύσεων στελεχώνεται από το Διευθυντή, λοιπό πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος υπαλληλικό προσωπικό για λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες και λοιπό πιστοποιημένο από την ΕΧΑΕ υπαλληλικό προσωπικό για την εκκαθάριση αξιών. Το Τμήμα Επενδύσεων υποβάλλει ετησίως αναφορές πεπραγμένων προς τον Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας. Περαιτέρω υποβάλλει προς τον εσωτερικό έλεγχο στις αρχές του τρέχοντος έτους μια αναφορά των λογαριασμών MARGIN ΑCCOUNT για 31/12 στην οποία αναφέρονται αναλυτικά η συνολική αποτίμηση των πελατών, οι ενεργοί λογαριασμοί και τα συνολικά χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα

 

**Διαχείρισης Παραπόνων Πελατών

Παραλαμβάνει τα παράπονα/καταγγελίες πελατών που αφορούν την Τράπεζα, συνεργάζεται με τις εκάστοτε εμπλεκόμενες μονάδες για την ορθή αντιμετώπιση του παραπόνου, είναι αρμόδια να απαντά εγγράφως προς τους συναλλασσόμενους σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή του παραπόνου καθώς επίσης φροντίζει να ενημερώνει το Δ.Σ. της Τράπεζας για το ιστορικό του παραπόνου και συνεννοείται για την ορθή επίλυση του συγκεκριμένου συμβάντος, όταν απαιτείται να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.