31/07/2017:Δελτίο Τύπου: Συγκρότηση σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου

 
 

Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε στις 30 Ιουλίου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος Δ.Σ.:

Μαρακάκης Μιχαήλ (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Ανδρουλάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος πλήρους απασχόλησης)
Γραμματέας Δ.Σ.: Μπαδιερίτης Κυριάκος (εκτελεστικό μέλος)
Ταμίας Δ.Σ.: Φαραντάκης Γεώργιος (εκτελεστικό μέλος)
Μέλη Δ.Σ. Αποστολάκης Εμμανουήλ (μη εκτελεστικό μέλος)
Βάμβουκας Αναστάσιος (μη εκτελεστικό μέλος)
Μαλανδράκης Ιωάννης (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Μπαουράκης Γεώργιος (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Ντοκάκης Δημήτριος (εκτελεστικό μέλος)
Περιβολάκης Αλέξανδρος (εκτελεστικό μέλος)
Σπερελάκη Μαρία (μη εκτελεστικό / ανεξάρτητο μέλος)
Τζινάκης Εμμανουήλ (εκτελεστικό μέλος)
Χιωτάκης Ιωσήφ (εκτελεστικό μέλος)