03/07/2017: Τακτική Γενική Συνέλευση 02/07/2017

 
 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την Κυριακή 02 Ιουλίου 2017 η οποία:

  • Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τα Αποτελέσματα της χρήσης 2016 με ποσοστό 95%
  • Ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2016 με ποσοστό 91%.
  • Ομόφωνα ενέκρινε την έκδοση απλών ονομαστικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.) και την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά.

 

Για το θέμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα αποφασίστηκε η συζήτηση και η εκλογή να διενεργηθεί την Κυριακή 30 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα του Συνεταιρισμού.

Περαιτέρω ενημερώνουμε ότι μέχρι τη διενέργεια των εκλογών ορίστηκε αρμοδίως προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα  ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρακάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος:  Ανδρουλάκης Γεώργιος

Γραμματέας:     Τζινάκης Εμμανουήλ

Ταμίας:            Φαραντάκης Γεώργιος

Μέλη:              Αποστολάκης Εμμανουήλ

Βάμβουκας Αναστάσιος

Μαλανδράκης Ιωάννης

Μαναρώλης Ευάγγελος

Μπαδιερίτης Κυριάκος

Περιβολάκης Αλέξανδρος

Πούλακας Ιάσων

Σπερελάκη Μαρία

Χιωτάκης Ιωσήφ