27/11/2014: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε."

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού  σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

2. Λήψη απόφασης για σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, από τη χρήση 2014 και εφεξής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

3. Λήψη απόφασης για την ένταξη της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει (οι οποίες διατάξεις αφορούν στην προαιρετική μετατροπή των αναβαλλόμενων απαιτήσεων, επί προσωπικών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των σχετικών  αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

4. Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14/12/2014, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 29 Ιουνίου 2014.

 

Χανιά 27 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ