06/06/2014: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε."

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 20η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2013.

2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 20η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2013.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2013.

5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2014.

7. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 1 του νόμου 1667/1986.

8. Τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν. 4261/2014 και τις σχετικές υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Εκλογή Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 8 του Ν. 1667/1986, που προστέθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 167 του Ν. 4261/2014.

10. Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνδεδεμένων εταιρειών.

11. Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 15/06/2014, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2013.

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ