4/8/2011: Δελτίο Τύπου: Τροποποίηση προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα"

 
 

H Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με την με Αρ. Πρωτ: Οικ. 8803/741 – 19/07/2011 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού κ. Σωκράτη Ξυνίδη, προχώρησε στην τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος: «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Σημαντικό σημείο  της τροποποίησης αυτής αποτελεί η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης από το 50% στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε έργου, ενώ παράλληλα ενισχύεται σημαντικά η αντικειμενικότητα της επιτροπής αξιολόγησης αφού στην § 13.4 προστέθηκε επιπλέον σημείο για τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή έχει την «Δυνατότητα να καλεί εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με σκοπό την λήψη εξειδικευμένης γνώμης επί των επενδυτικών προτάσεων». Τέλος σύμφωνα με την ίδια τροποποίηση, για τον πρώτο κύκλο υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 1η Αυγούστου 2011 (και όχι από την 15/07/2011 όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 14:00 (02:00 μ.μ.).

Το Πρόγραμμα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, δίδει κίνητρα σε νέους ανέργους άνω των 18 ετών (ιδιαίτερα στις γυναίκες) αλλά και στις νέο-σύστατες και τις νέες πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις (από 1 μέχρι και 5 πλήρη διαχειριστικά έτη λειτουργίας), για τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Τα όρια του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δύνανται να είναι από 30.000,00€ έως 300.000,00€ για το τομέα της μεταποίησης ή από 20.000,00€ έως 200.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια λοιπών επιλέξιμων κλάδων. Η δημόσια επιχορήγηση φτάνει μέχρι και το 60% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον το 25% του προϋπολογισμού.

Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών), διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων και τεχνικού φακέλου, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α.

Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας καθώς και των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία.

Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται τόσο η τεχνολογική όσο και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Δικτυακό Τόπο www.chaniabank.gr ή να απευθύνονται σε ένα από τα 24 σημεία προβολής του προγράμματος και παραλαβής των προτάσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών.

  EFEPAE logoEU logoESPA LogoEPAN II logo

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο {Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής.