01/06/2011 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 
 

ΠΡ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 17η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2010.
2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2010.
3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Κερδών της χρήσης 2010.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη  χρήση 2010.
5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2011.
7. Έγκριση της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στην εταιρία με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Χανιά Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία», στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Εταιρεία Ανάπτυξης Επαρχίας Αποκόρωνα Ανώνυμη Εταιρεία» και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.», με την έκδοση ομολογιακού δανείου και έγκριση της αύξησης της συμμετοχής του Συνεταιρισμού στον πιστωτικό συνεταιρισμό με την επωνυμία «Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αιτωλοακαρνανίας Αιτωλική Πίστη Συν.Π.Ε.».
8. Έγκριση της συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Εταιρίας Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)».
9.  Ανακοινώσεις - Προτάσεις. 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/06/2011, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 17/10/2010.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ