2/7/2010: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Χορηγήσεων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής και τραπεζικής αγοράς διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της (Β.Ε.Χ.) σε 8,75% με ισχύ από 5 Ιουλίου 2010.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ