14/7/2010: "Πρόγραμμα Πράσινη Επιχείρηση"

 
 

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (Ε.Σ.Τ.Ε.) σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ), Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, με απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κας Λούκα Κατσέλη, παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».

Νέα καταληκτική ημερομηνία (αρχική ημερομηνία 18 Ιουνίου 2010) ορίζεται η 23η Ιουλίου 2010.

Επισημαίνεται ότι, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Παράλληλα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν το αργότερο σε διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων η οποία διαθέτει 24 σημεία προβολής του προγράμματος και παραλαβής των προτάσεων που θα έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παρέχοντας χρηματοδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών.

 EFEPAE logoEU logoESPA LogoEPAN II logo

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής].