7/4/2009: Μείωση Επιτοκίων Χορηγήσεων

 
 

Μετά τη μείωση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αντιστοίχως μειώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών (Β.Ε.Χ.) της σε 8,00% από 8,25% με ισχύ από 8 Απριλίου 2009.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων