20/5/2009: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Ιουνίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 15η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2008.
 2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 15η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2008.
 3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Κερδών της χρήσης 2008.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη χρήση 2008.
 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2009 και Ελεγκτών Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 7. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού (άρθρο 7 κλπ) και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των άνω τροποποιήσεων με τις λοιπές διατάξεις του Καταστατικού.
 8. Έγκριση ειδικού κανονισμού προσωπικού.
 9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού.
  Όσοι συνεταίροι έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα της Τράπεζας, Ελ. Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, μέχρι τις 3:30 μ.μ. της 12/06/2009.
 11. Έγκριση της συμμετοχής της Τράπεζας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε και έγκριση συμμετοχής της Τράπεζας στην εταιρία «ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε.».
 12. Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2009 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 28 Ιουνίου 2009 την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 14/06/2009, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 22/06/2008.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ