4/11/2008: Αναπροσαρμογή Επιτοκίων Χορηγήσεων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χρηματοπιστωτική και τραπεζική αγορά, διαμορφώνει το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεών (Β.Ε.Χ.) της σε 9,25% από 05 Νοεμβρίου 2008.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο για την ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων