30/5/2008: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣυνΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 8 Ιουνίου 2008 και ώρα 10.30 π.μ. στην έδρα της Τράπεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 14η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2007.
 2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2007.
 3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Κερδών της χρήσης 2007.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συν/σμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συν/σμού γενικά για τη χρήση 2007.
 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2008 και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 7. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, με βάση τις τροποποιήσεις του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 1, 7, 8, 10, 11, 32 κλπ και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των άνω τροποποιήσεων με τις λοιπές διατάξεις του Καταστατικού.
 8. Έγκριση της συμμετοχής της Τράπεζας στις αυξήσεις κεφαλαίου της εταιρίας Βιομηχανικό Πάρκο Ρεθύμνου Α.Ε. και έγκριση της συμμετοχής σε πιστωτικούς συνεταιρισμούς.
 9. Έγκριση σχεδίου επικαιροποίησης Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2744/1999, 3401/2005, 3461/2006 και του Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 809/2004, για τη διενέργεια διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων και ανακοινώσεων προς το κοινό.
 10. Έγκριση ειδικού κανονισμού προσωπικού.
 11. Ανακοινώσεις - Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 15 Ιουνίου 2008 την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 22 Ιουνίου 2008 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 08/06/2008, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 24/06/2007.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ