4/6/2007: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10 Ιουνίου 2007 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 70 στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού για την 13η Διαχειριστική Περίοδο 1/1–1/12/2006.
 2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 13η Διαχειριστική Περίοδο 1/1–31/12/2006.
 3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Κερδών της χρήσης 2006.
 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού γενικά για τη  χρήση 2006.
 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
 6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονομικής Χρήσης 2007 και Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
 7. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, με βάση τις συστάσεις των εποπτικών αρχών και της ΕΣΤΕ και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 25 και 32 κ.λπ. και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των άνω τροποποιήσεων με τις λοιπές διατάξεις του Καταστατικού.
 8. Έγκριση της συμμετοχής της Τράπεζας στις αυξήσεις κεφαλαίου των  εταιριών «ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.» και έγκριση της συμμετοχής στις εταιρίες «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ», «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Ε.Κ.Α.Ρ. Α.Ε.)».
 9. Ανανέωση της απόφασης ίδρυσης από την Τράπεζα «Εταιρίας Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)».
 10. Έγκριση σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2744/1999, 3401/2005, 3461/2006 και του Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 809/2004, για τη διενέργεια διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων και ανακοινώσεων προς το κοινό για την απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων της Τράπεζας, με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου της.
 11. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 17 Ιουνίου 2007 την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 24 Ιουνίου 2007 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/06/2007, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι και τη Γενική Συνέλευση της 18/06/2006.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ