25/6/2007: Μέθοδος αποτίμησης της Συνεταιριστικής Μερίδας της Τράπεζας (επιστολή του Δ.Σ. προς τους συνεταίρους)

 
 

Προς: τους Συνεταίρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

Αρ. Πρωτ.: 01/1672

 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την αλλαγή στη σύνθεση της αξίας της Συνεταιριστικής Μερίδας, τόσο κατά την εγγραφή ενός συνεταίρου όσο και κατά τη ρευστοποίησή της. Ο νέος τρόπος υπολογισμού που περιγράφουμε θα αναλυθεί με λεπτομέρεια στην επικείμενη  Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο της οποίας προτείνονται και οι τροποποιήσεις του θέματος 7 της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ. Η μέθοδος είναι σύμφωνη με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με το Ν. 3483/2006 και δεν επηρεάζει την αξία των μερίδων των υφισταμένων μεριδιούχων αλλά μόνο τα συνθετικά της μέρη.

Η τιμή διάθεσης κάθε συνεταιριστικής μερίδας αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

  1. Την ονομαστική αξία της μετοχής: 60 ευρώ
  2. Την υπεραξία της μετοχής που διαμορφώνεται κάθε χρόνο με βάση τα αποθεματικά της Τράπεζας, όπως εμφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία, προσαυξημένη ανάλογα με βάση τη γενική οικονομική θέση του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης (αφανή αποθεματικά, φήμη και πελατεία κ.λπ.) και τη μέθοδο αποτίμησης που επικυρώνεται από τους ορκωτούς ελεγκτές.
    Σήμερα η υπεραξία είναι: 97 ευρώ [1]

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 157 ευρώ [1]

Αυτό σημαίνει ότι η προσαύξηση υπεραξίας ενσωματώνεται στην «υπεραξία» της μερίδας και έτσι διατηρείται αμετάβλητη η (εκάστοτε) συνολική αξία για το συνεταίρο. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3483/2006, με την οποία καθιερώνεται η «σύμμετρη αντιμετώπιση των συνεταίρων ως προς το ποσό που καταβάλλεται για την αξία της μερίδας».

Η τιμή ρευστοποίησης κάθε μερίδας προκύπτει από

  • Την ονομαστική αξία
  • Την τρέχουσα υπεραξία που έχει η μερίδα κατά την περίοδο της ρευστοποίησης (για τις μερίδες οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον 2 χρόνια από την αρχική αγορά τους) ή την υπεραξία που είχε προσδιοριστεί πριν από την τελευταία αναπροσαρμογή (για τις μερίδες για τις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια από την αγορά τους). Στο ποσό αυτό ενσωματώνεται, πλέον, η «προσαύξηση υπεραξίας» που είχε καταβάλλει ο συνεταίρος κατά την απόκτηση της συγκεκριμένης μερίδας.

ΜΕΡΙΣΜΑ

Το μέρισμα που απολαμβάνουν οι μεριδιούχοι μας για κάθε ένα από τα τελευταία χρόνια ενισχυόταν με τον τόκο μερίσματος. Η πρόταση της Τράπεζας, πλέον, προς τη Γενική Συνέλευση είναι η ενσωμάτωσή του «τόκου μερίσματος» στο (συνολικό) μέρισμα, ώστε:

  • να μην επιβαρύνεται μια οικονομική χρήση με δαπάνες της προηγούμενης χρήσης και
  • το μέρισμα να είναι άμεσα διαθέσιμο από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να αναμένει ο μεριδιούχος το τέλος της χρήσης.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μελών μας, το μέρισμα του 2006 διαμορφώνεται στο καθαρό ποσό 4,50 Ευρώ/μερίδα, καταβλητέο από τις 25 Ιουνίου 2007.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Όπως γνωρίζετε, μέχρι σήμερα, η τιμή της αξίας της μερίδας υπολογιζόταν κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού σύμφωνα με την εκτίμηση και το συνυπολογισμό της ονομαστικής αξίας της μερίδας, των ιδίων κεφαλαίων του ισολογισμού παρελθούσης χρήσεως και του αποθεματικού μελλοντικών αναγκών του συνεταιρισμού, αλλά και της οικονομικής θέσης και της προοπτικής του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά στην επιστημονική κοινότητα και τη λογιστική πρακτική του κλάδου. Στην τρέχουσα Γενική Συνέλευση, σε εφαρμογή των συστάσεων των εποπτικών αρχών και της προσπάθειας αντικειμενικοποίησης της αξίας της μερίδας θα προταθεί μια μέθοδος αποτίμησης η οποία συνδυάζει τα στοιχεία αυτά με κανόνες και στοιχεία αναφοράς ανεξάρτητα από την Τράπεζα, σύμφωνα και με τη σχετική έκθεση-επικύρωση των Ορκωτών Ελεγκτών. Η πλήρης εξήγηση της σχετικής μεθόδου θα αναπτυχθεί στη Γενική Συνέλευση, στα πλαίσια της συζήτησης των θεμάτων 6, 7, 10 της ημερήσιας διάταξης.

Σας καλούμε, λοιπόν, όλους στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για να παρακολουθήσετε τη δραστηριότητα των 22 πλέον καταστημάτων της Τράπεζας, με τη νέα εταιρική ταυτότητα, να εκτιμήσετε τα μεγέθη και την εταιρική δραστηριότητά της, να ενημερωθείτε για τις θεσμικές προσαρμογές και να εγκρίνετε το αναπτυξιακό της πρόγραμμα που περιλαμβάνει και μια σημαντική εξέλιξη: για πρώτη φορά η Τράπεζα θα προτείνει στη Γ.Σ. το σχέδιο επέκτασης και διεύρυνσης των συναλλαγών της μέσω της καθιέρωσης της συνεργασίας και με μη μέλη, στα πλαίσια του Ν. 3483/2006, ώστε να διευρυνθεί το πελατολόγιό της και να ενισχυθούν περαιτέρω τα οφέλη και των συνεταίρων που στήριξαν μέχρι σήμερα την Τράπεζα.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι πλέον μια μεγάλη περιφερειακή Τράπεζα με ουσιαστική παρουσία στα δρώμενα του νησιού μας χάρις και στη δική σας εμπιστοσύνη και στήριξη.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

 


1 Σημείωση: για τις μερίδες που αγοράστηκαν έως 31/5/2004, η υπεραξία είναι σήμερα 87 ευρώ και η τιμή διάθεσης είναι 147 ευρώ.