1/6/2006: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣΠΕ καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 4 Ιουνίου 2006 και ώρα 10:30 στην αίθουσα του Κινηματοθέατρου "Απόλλων", οδός Μ. Μπότσαρη & Αποκορώνου στα Χανιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη 12η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2005
  2. Υποβολή της Έκθεσης Διαχείρισης και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 12η Διαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2005
  3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διανομής των Κερδών της χρήσης 2005
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών του Συν/σμού από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείρηση των υποθέσεων του Συν/σμού σχετικά με τη χρήση 2005
  5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών
  6. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών
  7. Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού, με βάση τις συστάσεις των εποπτικών αρχών και την προσαρμογή στις προβλέψεις εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συνεταιριστικού Καταστατικού και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των άνω τροποποιήσεων με τις λοιπές διατάξεις του Καταστατικού.
  8. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 11 Ιουνίου 2006 την ίδια ώρα στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης και εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Κυριακή 18 Ιουνίου 2006 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 04/06/2006 και στις τυχόν επαληπτικές, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Καταστατικού, τα μέλη του Συνεταιρισμού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 22/05/2005.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ