13/12/2006: Προσαρμογή επιτοκίων στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής του Δ.Σ. της Ε.Κ.Τ.

 
 

Μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αύξηση του ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης σε 3,50%, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι αναγκασμένη να προσαρμοστεί ενσωματώνοντας την αύξηση αυτή στα κυμαινόμενα επιτόκια όλων των χορηγητικών λογαριασμών. Κατά συνέπεια, το Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων (Β.Ε.Χ.) της Τράπεζας αυξάνεται κατά 0,25%, δηλαδή από 7,50% σε 7,75%, για το τρέχον διάστημα, από τις 13 Δεκεμβρίου 2006.

Η παρούσα δημοσιεύεται στον τύπο προς ενημέρωση όλων των δανειοληπτών και συναλλασσομένων της.

 

Χανιά, 13 Δεκεμβρίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ