Στεγαστικό δάνειο

 
 

Στεγαστικό-δάνειο

Ονειρεύεστε το δικό σας σπίτι ή χρειάζεται να κάνετε επισκευές/βελτιώσεις στην κύρια κατοικία ή το εξοχικό σας;

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προσφέρει στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας. Το δάνειο χορηγείται για:

  • Αγορά αποπερατωμένης κατοικίας ή διαμερίσματος
  • Ανέγερση ή αποπεράτωση κατοικίας
  • Επισκευή, επέκταση, βελτίωση υφιστάμενου οικήματος
  • Αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας
  • Δάνεια που συνδυάζουν τα παραπάνω, με προσαρμογές στις ανάγκες του δανειολήπτη.

Διάρκεια: Από 3 έως 30 έτη, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του δανειοδοτούμενου και δυνατότητα περιόδου χάριτος .

Ποσό δανείου: Συνήθως έως το 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Σε περιπτώσεις επέκτασης ή βελτίωσης υφιστάμενου οικήματος, η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει το 100% του προϋπολογισμού του έργου.

Εξασφαλίσεις: Εγγράφεται προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου που χρηματοδοτείται.

Σημειώνεται ότι το ακίνητο που είναι αντικείμενο του δανείου υποχρεωτικά ασφαλίζεται από πυρκαγιά, σεισμό κλπ με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων.

Εκταμίευση: Στις περιπτώσεις αγοράς κατοικίας, το δάνειο εκταμιεύεται μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την εγγραφή της προσημείωσης. Στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης, επέκτασης ή επισκευής κατοικίας, η εκταμίευση γίνεται σταδιακά με την πρόοδο των εργασιών κατόπιν πιστοποίησης.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.