Ανάπτυξη ακινήτων

 
 

Ανάπτυξη ακινήτων

Για την ενίσχυση των κατασκευαστικών εταιρειών, εργοληπτικών επιχειρήσεων, κλπ, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προσφέρει ένα εξειδικευμένο προϊόν για την χρηματοδότηση ανέγερσης ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση.

Το προϊόν λειτουργεί ως Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός, με σταδιακές εκταμιεύσεις κατόπιν πιστοποιήσεων της προόδου των εργασιών.  Η καταβολή των τόκων γίνεται εξαμηνιαίως, ενώ η αποπληρωμή του κεφαλαίου γίνεται σταδιακά κατόπιν πώλησης των υπό ανέγερση κατοικιών.

Για την αξιολόγηση της υπό αίτησης χρηματοδότησης απαιτείται η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου με αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου, της άδειας οικοδομής κλπ., ενώ προϋπόθεση αποτελεί η παροχή εμπράγματης εξασφάλισης (προσημείωση υποθήκης επί του εν λόγω ακινήτου). Η Τράπεζα χρηματοδοτεί μέχρι το 80% του προϋπολογισμού του έργου.

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου διαμορφώνεται στα 5 έτη, ανάλογα με το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου.