Παγίων Εγκαταστάσεων

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων παρέχει  δάνεια παγίων εγκαταστάσεων για:

  • την αγορά σύγχρονου εξοπλισμού

Χρηματοδότηση μέχρι το 100% της καθαρής αξίας των τιμολογίων του νέου εξοπλισμού.

Διάρκεια της χρηματοδότησης έως 10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος

  • την αγορά, ανέγερση, επέκταση ή βελτίωση επαγγελματικού ακινήτου

Χρηματοδότηση μέχρι το 80% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, ενώ το ποσοστό μπορεί να ανέλθει έως στο 100% σε περίπτωση ανέγερσης, επέκτασης ή βελτίωση του επαγγελματικού ακινήτου.

Διάρκεια της χρηματοδότησης έως 15 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος

Δυνατότητα εκταμίευσης εφάπαξ ή σταδιακά ανάλογα με το είδος της επένδυσης.

Στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης ή ανακαίνισης επαγγελματικού ακινήτου, η επιχείρηση υποβάλλει προϋπολογισμό του έργου και η εκταμίευση του δανείου γίνεται σταδιακά κατόπιν πιστοποιήσεων της προόδου των εργασιών.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει είτε με τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με χρεολυτικές δόσεις  με συχνότητα προσαρμοσμένη στις δυνατότητες σας.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.