Επαγγελματικής Στέγης

 
 

Θεωρείτε ότι το ενοίκιο που καταβάλλετε για τον επαγγελματικό σας χώρο είναι υψηλό και ήρθε η κατάλληλη στιγμή για την απόκτηση δικής σας επαγγελματικής στέγης;

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προσφέρει δάνεια  για την αγορά, ανέγερση, επέκταση ή βελτίωση επαγγελματικού ακινήτου. Το δάνειο επαγγελματικής στέγης χορηγείται με εμπράγματη εξασφάλιση (προσημείωση επί του επαγγελματικού ακινήτου που χρηματοδοτείται) και η διάρκεια αποπληρωμής του μπορεί να φθάσει τα 15 έτη.

Στις περιπτώσεις ανέγερσης, αποπεράτωσης ή ανακαίνισης επαγγελματικού ακινήτου, η επιχείρηση υποβάλλει προϋπολογισμό του έργου και η εκταμίευση του δανείου γίνεται σταδιακά κατόπιν πιστοποιήσεων της προόδου των εργασιών.

Η Τράπεζα προσφέρει χρηματοδότηση μέχρι το 80% της εκτιμώμενης εμπορικής αξίας του ακινήτου σε περίπτωση αγοράς ή αντίστοιχα 80% του προϋπολογισμού σε περίπτωσης ανέγερσης.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Η αποπληρωμή του δανείου μπορεί να γίνει είτε με τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με χρεολυτικές δόσεις  με συχνότητα προσαρμοσμένη στις δυνατότητες σας και δίνεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος .

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.