Χρηματοδότηση επενδύσεων ενταγμένες σε Αναπτυξιακά προγράμματα, ΕΣΠΑ, ΕΦΕΠΑΕ

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, προγράμματα μέσω του ΕΦΕΠΑΕ κλπ)

Εκτός από τις υπηρεσίες ενημέρωσης για το σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση της επένδυσής σας, σας υποστηρίζουμε με:

  • Μεσομακροπρόθεσμο δάνειο παγίων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας χορηγεί το μεσομακροπρόθεσμο δάνειο παγίων εγκαταστάσεων που περιλαμβάνεται στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σας σχεδίου.  Περισσότερες πληροφορίες για τα δάνεια παγίων της Τράπεζάς μας μπορείτε να δείτε εδώ

  • Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης

Η Τράπεζά μας σας παρέχει τη δυνατότητα προεξόφλησης της επιχορήγησης που δικαιούσθε από το πρόγραμμα ενίσχυσης που έχετε ενταχθεί σε ποσοστό 80%, με αντίστοιχη εκχώρηση της απαίτησής σας από το Δημόσιο.

  • Δυνατότητα έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής για λήψη προκαταβολής τμήματος της επιχορήγησης, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε πρόγραμμα ενίσχυσης