Κώδικας Δεοντολογίας Ν. 4224/2013

 
 

Δυσκολεύεστε να ανταποκριθείτε στην αποπληρωμή του δανείου σας;

 

Ανησυχείτε ότι, μπορεί να προκύψουν στον μέλλον δυσκολίες ως προς την εμπρόθεση εξυπηρέτηση των δανειακών σας υποχρεώσεων;

 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων απευθυνόμενη στον οφειλέτη που αποδεδειγμένα αντιμεπωπίζει οικονομικές δυσκολίες και με βάση όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, θέσπισε τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), με στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και Τράπεζας με τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης κατά περίπτωση λύσης.

 


Μέσω της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), Τράπεζα και οφειλέτης μπορούν να οδηγηθούν στην κατάλληλη λύση για τη  ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση των οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση.


 

 Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων

 Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

 Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης

 Στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) Στάδιο 1:Επικοινωνία

 Στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, Στάδιο 2: Υποβολή Οικονομικών και Λοιπών Πληροφοριών

 Στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, Στάδιο 3: Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων.

 Στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, Στάδιο 4: Πρόταση Λύσης.

 Στάδια Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, Στάδιο 5: Εξέταση Ενστάσεων

 Ενδεικτικές Λύσεις Ρύθμισης & Οριστικής Διευθέτησης

 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

 Συνέπειες για το Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη

 Φορείς διαβίβασης στοιχείων σχετικά με καθυστερούμενες καταβολές

 Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής

 Χρήσιμες Πληροφορίες