Υποπρόγραμμα 1: Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια

 
 

Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικά δάνεια τακτής λήξης με δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων ανάλογα και με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου χάριτος (6 – 24 μήνες).  Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης, η εκταμίευση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα μέχρι την 30/09/2018, ενώ σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν την 30/09/2018.

Διάρκεια παροχής δανείων έως την 30/06/2018.

Ποσό Δανείου: από 10.000€ - 800.000€.

 

Διάρκεια Δανείου: από 5 έτη έως 12 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 – 24 μήνες, κατά την οποία καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

 

Επιτόκιο: Για τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 0% (αφορά το 50% του δανείου), για τα κεφάλαια της Τράπεζας (το υπόλοιπο 50%) από Β.Ε.Χ. –3,00% έως Β.Ε.Χ. +1,00% (Β.Ε.Χ.: 9,90% σήμερα).
Εισφορά Ν.128/75: Μόνο για το κεφάλαιο που έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα (50% συνολικού δανείου), σήμερα 0,60%.


 

 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 Εξασφαλίσεις

 Διαχειριστικό Κόστος

 Χρήσιμες Πληροφορίες