Υποπρόγραμμα 1: Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια

 
 

Περιγραφή Προϊόντος:

Δάνεια τακτής λήξης με δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων ανάλογα και με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου χάριτος (maximum 24 μήνες) και σε κάθε περίπτωση έως δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων του ΕΣΠΑ (ως ισχύει σήμερα 31/12/2023).

 

Ποσό Δανείου: από 25.000€ - 1.500.000€.

Δυνατότητα υποβολής περισσότερων του ενός αιτήματος από μία επιχείρηση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού από το παρόν Υποπρόγραμμα.

 

Διάρκεια Δανείου: από 5 έτη έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες, κατά την οποία καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.

 

Επιτόκιο: Για τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 0% (αφορά το 40% του δανείου), για τα κεφάλαια της Τράπεζας (το υπόλοιπο 60%) κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο εγκρίνεται κατόπιν εξέτασης αιτήματος του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την πιστοληπτική του ικανότητα & τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Εισφορά Ν.128/75: Μόνο για το κεφάλαιο που έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα (60% συνολικού δανείου), σήμερα 0,60%.

 

 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 Μη Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 Εξασφαλίσεις

 Διαχειριστικό Κόστος

 Χρήσιμες Πληροφορίες