Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός

 
 

Το πιο ευέλικτο χρηματοδοτικό προϊόν, που καλύπτει τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης και εξασφαλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα της επιχείρησής σας!

Με τον Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό, η Τράπεζα σας χορηγεί πιστωτικό όριο, το οποίο χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Εσείς:

  • καταβάλετε τόκους εξαμηνιαίως, μόνο για το ποσόν που έχετε χρησιμοποιήσει
  • μας επιστρέφεται το κεφάλαιο όταν εσείς μπορείτε
  • το κεφάλαιο που έχετε επιστρέψει είναι ξανά διαθέσιμο να το χρησιμοποιήσετε, όταν εσείς επιθυμείτε.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ο Ανοικτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός προσφέρει:

  • ανοικτό όριο: κεφάλαιο κίνησης, για να έχετε διαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση όταν και για όσο τη χρειάζεστε
  • όριο ενεχυρίασης αξιογράφων: σας παρέχουμε τη λύση στην καθυστέρηση εξόφλησης των απαιτήσεών σας  από επιταγές πελατείας σας
  • συνδυασμός των δύο παραπάνω στον ίδιο λογαριασμό

 

Το ύψος του πιστωτικού ορίου διαμορφώνεται ανάλογα με τα οικονομικά σας στοιχεία, τις ανάγκες σας σε χρηματοδότηση και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Το πιστωτικό όριο επανεξετάζεται ετησίως.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.