Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

 
 

Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων έχει ολοκληρωθεί.

  photo_innovation

To Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία και η ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και  περιβαλλοντική ευαισθησία.

 

 

Aναλυτικότερα στόχοι της Δράσης είναι:

  • Ενίσχυση της δημιουργίας / ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή/και μία καταγεγραμμένη / κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία,  σε επιχειρηματική καινοτομία.
  • Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη). Το ποσό αυτό κατανέμεται σε:

  • 18.000.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση
  • 12.000.000€ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
 

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων

 Προϋπολογισμός

 Χρηματοδοτικό Σχήμα

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 Κατανομή Προϋπολογισμού

 Ποσοστό Επιχορήγησης

 Προκαταβολή

 Καταβολή Επιχορήγησης

 Διάρκεια

 Υποβολή Προτάσεων

 Χρήσιμες Πληροφορίες