Απλές Προθεσμιακές Καταθέσεις

 
 

Απλές Προθεσμιακές καταθέσεις

Καταθέσεις χωρίς «ρίσκο» με χρονική δέσμευση για υψηλότερες αποδόσεις

Πρόκειται για καταθετικό λογαριασμό με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μετά τη λήξη της οποίας παρέχεται η δυνατότητα διακοπής ή ανανέωσης της κατάθεσης.  Το επιτόκιο της κατάθεσης είναι σταθερό καθόλη τη διάρκειά της, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται στη λήξη της περιόδου αποταμίευσης μαζί με το αρχικό κεφάλαιο.

  • Τα επιτόκια ποικίλουν και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και την χρονική της διάρκεια
  • Η καταβολή των τόκων γίνεται με τη λήξη της περιόδου (Από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)
  • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από 5.000€ έως >1.000.000€, ενώ
  • Η διάρκεια της κατάθεσης μπορεί να είναι από 30 έως και 365 ημέρες

Σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή πλήρους, ανάληψης ο δικαιούχος επιβαρύνεται με μία ποινή επί των δεδουλευμένων τόκων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης

Καταθέσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από τη λήξη του