ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

 
 
TEPIX_Island entrepr_ban

Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Μέσω της Δράσης χρηματοδοτείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού / επιχειρηματικού σχεδίου και το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται με ιδία συμμετοχή της Επιχείρησης.

Προϋπολογισμός Δράσης: Η συμμετοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ μέσω της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) ανέρχεται στα €80 εκ.

Περιγραφή Προϊόντος: Χρεολυτικά δάνεια ποσού από 10.000€ έως 30.000€, με διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη και επιτόκιο είτε μηδενικό (0%), για επιχειρήσεις που υλοποιούν επένδυση σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους, είτε σταθερό 2,80%, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νήσους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων. Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νήσο της Ελληνικής Επικράτειας με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Συχνότητα Αποπληρωμής: Έως 4 έτη. Δόσεις με ημερομηνίες την 30/04, 31/07 & 31/10 εκάστου έτους, με εκτοκιστική περίοδο 30/06 & 31/12. (Εξαιρούνται οι τόκοι εξόφλησης, οι οποίοι λογίζονται και καταβάλλονται κατά την εξόφληση της τελευταίας δόσης).

Εξασφαλίσεις: Ενοχική Εγγύηση

Έξοδα Φακέλου: Μηδενικά

TEPIX_footer logo

 

 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

 Eπιλεξιμότητα Δαπανών

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 Χρήσιμες Πληροφορίες